People

Principal Investigator


Yin Wang

Lawrence E. Sivak ’71 Associate Professor

Ph.D., Energy, Environmental and Chemical   Engineering, Washington University in St. Louis, 2012
M.S., Energy, Environmental and Chemical Engineering, Washington University in St. Louis, 2011
B.S., Environmental Sciences, Peking University, 2008

Email:wang292@uwm.edu
google scholar:

 

Current Members

 

Xiaopeng Min

Postdoctoral Associate

PhD, Civil and Environmental Engineering, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, 2021

M.S., Environmental Sciences, Peking University,  China, 2014

B.S., Environmental Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, China, 2011

Email:xmin@uwm.edu 

CV: XiaopengMin-CV

 

Qianqian Dong

PhD student

M.S. Environmental Engineering, Tongji University, China, 2014

B.S. Environmental Science, Henan University of Urban Construction, China, 2011

Email:qdong@uwm.edu

CV:Qianqian Dong-CV

 

 

Yanan Zhao

PhD student

M.S. Environmental Science, China University of Petroleum, China, 2019

B.S. Environmental Science, China University of Petroleum, China, 2014

Email:zhao76@uwm.edu

CV: Yanan Zhao-CV

 

 

Wenxin Zhang

PhD student

M.S. Environmental Engineering, Lehigh University, Bethlehem, 2020

B.S. Resource Recycle Science and Engineering, Beijing University of Technology, China, 2018

Email: wenxin@uwm.edu

CV: Wenxin Zhang_CV

 

 

Adam Schmidt

Master student

B.S. Geosciences, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, 2020

Email: schm2232@uwm.edu

CV: Adam Schmidt-CV

 

 

 

Sydney Morgan

Master student

B.S. Mechanical Engineering, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, 2021

Email: morgan36@uwm.edu

CV: SMorgan_CV